เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/6501
วันที่: 3 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินปันผล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 34 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการลงทุน
ข้อหารือ:         นาง ก. ขอทราบว่า เงินปันผลที่ได้จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
แนววินิจฉัย:         เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากผู้รับเงินปันผลได้รับเงินปันผลดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาที่กิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งนี้ ตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2530
เลขตู้: 70/35092

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020