เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706(กม.04)/2065
วันที่: 3 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคการกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)ฯ
ข้อหารือ:       ขอหารือกรณีที่ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ดังนี้
        1. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อบุตร
        2. ใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อผู้เสียภาษีและบุตร
        3. ใบเสร็จรับเงินระบุรายการบริจาคว่า "บริจาคสมทบโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา" "บริจาคเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" "บริจาคเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษา" เป็นต้น ซึ่งจากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า เป็นการบริจาคให้โรงเรียนที่รับบุตรของผู้เสียภาษีเข้าศึกษา ชำระค่าบำรุงการศึกษาบุตรหรือชำระค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นต้น
        4. ใบเสร็จรับเงินบริจาคการกุศลหรือใบอนุโมทนาบัตรที่ระบุชื่อผู้เสียภาษีและครอบครัวเป็นผู้บริจาคผู้เสียภาษีมีสิทธินำเอกสารมาเป็นหลักฐานหักลดหย่อนเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาหรือเงินบริจาคสาธารณะได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:       1. กรณีตาม 1 ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ดังนั้น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตรที่ใช้เป็นหลักฐานการหักลดหย่อน จึงต้องระบุชื่อของผู้มีเงินได้ ตามความเห็นของ มจ. จึงถูกต้องแล้ว
        2. กรณีตาม 2 กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้มีเงินได้และครอบครัว เมื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้มีชื่อระบุในใบอนุโมทนาบัตรเพียงคนเดียวโดยไม่มีชื่อบุคคลอื่นร่วมด้วย ผู้มีเงินได้ย่อมมีสิทธินำเงินบริจาคทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบอนุโมทนาบัตร มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเทียบได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7700/2548
        3. กรณีตาม 3 การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยต้องเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เงินบริจาคตามใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุว่า "บริจาคสมทบโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา" และอื่น ๆ หากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2542
เลขตู้: 70/35103

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020