เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/6500
วันที่: 3 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าเวลาออกอากาศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศโฆษณาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี จึงขอทราบว่า
        1. สัญญาดังกล่าวต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
        2. ผู้มีหน้าที่ติดอากรแสตมป์คือ บริษัทฯ หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
แนววินิจฉัย        หากสัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศโฆษณา เป็นสัญญาบริการที่ผู้เช่าเวลาออกอากาศเป็นผู้ผลิตรายการและจัดหาโฆษณาเอง โดยผู้เช่าเวลาไม่มีการว่าจ้างสถานีฯ ผู้ให้เช่าเวลาเป็นผู้โฆษณาสินค้าหรือทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้เช่าเวลา สัญญาดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ และไม่เป็นตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งอยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ์
เลขตู้: 70/35091

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020