เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/7616
วันที่: 1 สิงหาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ตั้งโดยนิติบุคคลต่างชาติ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัท จ. ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนทั่วไป ได้ให้บริการแก่บริษัท K ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท K ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลด้วยการระดมทุนจากนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ และกองทุนดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคลประเทศเกาหลีใต้ มีหน้าที่ดำเนินการตลอดจนจัดการบริหารกองทุนเองทั้งหมด และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และตราสารทางการเงินอื่น ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในประเทศไทย บริษัท จ. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาเท่านั้น บริษัท จ. ขอทราบว่ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยนิติบุคคลต่างชาติ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรในการขายหลักทรัพย์ (Capital Gains Tax) และจากเงินปันผลหรือไม่
แนววินิจฉัย        1. กรณีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นำเงินมาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ถือว่า กองทุนประกอบกิจการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
        2. กรณีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 11 แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีฯ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 70/35173

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020