เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.07)/2130
วันที่: 23 สิงหาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ ได้กู้เงินแบบ Zero Coupon Bond จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯขายตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ ในราคา 2,307,000,000 บาท มีกำหนดชำระเงิน 10 ปี และตกลงว่า เมื่อครบกำหนดเวลาชำระเงิน บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนบริษัทฯ เป็นจำนวน 4,302,555,000 บาท ซึ่งในการบันทึกรับรู้รายจ่ายดอกเบี้ยนี้ สามารถกระทำได้ 3 วิธี ได้แก่
        1. การรับรู้รายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายแบบ Effective Interest Rate
        2. การรับรู้รายจ่ายตามวิธีเส้นตรงโดยนำดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งหมดหารด้วยจำนวนปีตามที่ระบุไว้ในสัญญา
        3. การรับรู้เป็นรายจ่าย ณ วันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจ่ายพร้อมเงินต้น
        บริษัทฯ ขอทราบว่า การรับรู้รายจ่ายตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้วิธีการใดได้บ้าง
แนววินิจฉัย        การรับรู้รายจ่ายทางบัญชีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย บริษัทฯ จะบันทึกรับรู้รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้ แต่การรับรู้รายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทฯ มีสิทธินำดอกเบี้ยมาลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35240

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020