เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.04)/พ./2526
วันที่: 10 สิงหาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า
        1. บริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุนให้เปิดดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าไก่สดแปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตสินค้าไก่สด และอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่แช่แข็งเพื่อการส่งออกในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ ฟักไข่ ไก่กระทง อาหารสำหรับเลี้ยงไก่ จนถึงชำแหละไก่เพื่อผลิตสินค้าไก่และแปรรูป ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัทฯมีทั้ง การประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
        2. บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารโรงฟักไข่แห่งที่ 2 ซึ่งได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับอนุญาตแล้วตามหนังสือตอบรับเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 แต่บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.05.1 เนื่องจากบริษัทฯเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา ไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร
        3. บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งแยกการใช้พื้นที่อาคารที่ใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯจึงได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของปีที่ผ่านมาระหว่างรายได้จากการส่งออกที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 กับรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
        4. บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้นำภาษีซื้อทั้งหมดที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารไปหักออกจากภาษีขาย โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนรายได้ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้มีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้น
แนววินิจฉัย        กรณีบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารโรงฟักไข่แห่งที่ 2 เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งการประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถแยกสัดส่วนของการใช้พื้นที่อาคารได้ ดังนั้น ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงใช้ในกิจการทั้งสองประเภท เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า ส่วนใดใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนใดใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารโรงฟักไข่แห่งที่ 2 ตามสัดส่วนรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 70/35216

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020