เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/8157
วันที่: 17 สิงหาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79 มาตรา 79/3 และมาตรา 85/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัท ต. จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 และระบุวันเริ่มประกอบการวันที่ 16 กันยายน 2548 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ได้ตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2548 ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง กับ นาง ซ. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 มีมูลค่า 12,000,000 บาท โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย บริษัทฯ ได้รับค่าจ้างล่วงหน้าในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จำนวนเงิน 1,700,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้นำรายได้ดังกล่าวมายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ให้ถูกต้อง
แนววินิจฉัย        หากค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 79 และมาตรา 85/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เกณฑ์การคำนวณวันที่มูลค่าของฐานภาษีสำหรับการให้บริการเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี หรือไม่ ต้องถือมูลค่าของฐานภาษีในวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 79/3 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทฯ มีมูลค่าของฐานภาษีในปีภาษี 2548 ไม่เกิน 1,800,000 บาท จึงยังไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในปีภาษีดังกล่าว
เลขตู้: 70/35231

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020