เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9093
ลงวันที่: 7 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการข้อมูล
มาตรา: มาตรา 77/1(10) มาตรา 80 มาตรา 80//1(2) และมาตรา 82 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยดำเนินกิจการเป็นสำนักผู้แทน บริษัทฯดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพปริมาณข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยให้แก่บริษัทแม่ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทแม่โดยการติดต่อทางโทรศัพท์และส่งพัสดุบริษัทแม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีพนักงาน ทั้งหมด 6 คนเป็นพนักงานสัญชาติไทย 5 คนและบริษัทแม่ได้ส่งพนักงานของบริษัทแม่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
        สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น เงินเดือนพนักงานค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้า ค่าโทรศัพท์เป็นต้น บริษัทแม่จะโอนเงินผ่านธนาคารจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้บริษัทฯ ทุกเดือน บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 บริษัทฯไม่มีรายได้ใดๆ นอกจากได้รับจากบริษัทแม่เท่านั้น จึงขอทราบว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใด
แนววินิจฉัย        รายรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทแม่ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร บริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 82แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเช่นนี้ หากบริษัทฯ มิได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมดถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรบริษัทฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดีหากเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศและได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด
        บริษัทฯ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภทหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 70/35280

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020