เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9046
ลงวันที่: 6 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากค่าใช้จ่ายสำหรับครุภัณฑ์
มาตรา: มาตรา 82/3 มาตรา 82/5 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        กรม ก.ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการขายน้ำดิบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและการประปาโดยกรมก. มีสาขาจำนวน 48 สาขา เนื่องจากสาขาที่ 7 ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนซื้อครุภัณฑ์และได้ยื่นขอคืนภาษีซื้อตามมาตรา 83แห่งประมวลรัษฎากร แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี เห็นว่าการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการซื้อมาใช้ในส่วนรวมของโครงการภาษีซื้อดังกล่าวจึงเป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการตามมาตรา 82/5(3) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร หากจะนำภาษีซื้อมาขอคืน กรม ก.จะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากรกรม ก. จึงขอทราบว่าภาษีซื้อสาขาที่ 7 ได้ยื่นแบบแสดงรายการขอคืนไว้เป็นภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย        หากครุภัณฑ์ที่กรม ก.ซื้อไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการขายน้ำดิบในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซื้อสำหรับการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่องการกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 กรม ก.ไม่มีสิทธินำภาษีซื้อทั้งจำนวนที่ถูกเรียกเก็บมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ในกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรม ก. ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 29) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 70/35264

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020