เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8964
ลงวันที่: 5 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
มาตรา: มาตรา 82/3 และมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        ห้างฯ ได้ทำสัญญารับจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาซึ่งตามสัญญาห้างฯจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอและเป็นผู้ชำระค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงซึ่งระบบประปาตั้งอยู่แต่ละแห่ง เมื่อห้างฯ ชำระเงินค่าติดตั้งหม้อแปลงให้การไฟฟ้าฯการไฟฟ้าฯ ได้ออกใบกำกับภาษีในนามของ อบต.โดยเพิ่มชื่อห้างฯ เป็นผู้ชำระเงิน ห้างฯ จึงขอทราบว่า
        1. ห้างฯ จะนำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของห้างฯ ได้หรือไม่
        2.กรณีห้างฯไม่สามารถนำใบกำกับภาษีซื้อดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มห้างฯจะขอคืนเงินที่ได้ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้กับการไฟฟ้าฯได้หรือไม่
แนววินิจฉัย        เนื่องจากใบกำกับภาษีดังกล่าวระบุชื่อห้างฯเป็นผู้ชำระเงิน ดังนั้นหากใบกำกับภาษีดังกล่าว มีข้อความอื่นครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรห้างฯมีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้
เลขตู้: 70/35253

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020