เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9959
วันที่: 1 ตุลาคม 2550
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) และมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          1. นาย ท. ได้ซื้อที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท พ. (จำเลย) จากการขายทอดตลาดของ เจ้าพนักงานบังคดี ต่อมานาย ท. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ. 40 สำหรับเดือนภาษีพฤศจิกายน 2549 พร้อมชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 11,616.00 บาท ในนามบริษัทฯ ให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดิน ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ต่อมานาย ท. ยื่นคำร้องค.10 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เพื่อขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ชำระไว้ในนามของ บริษัทฯ โดยมีเหตุผลว่า ได้ชำระภาษีไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

แนววินิจฉัย

          การขายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคดีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ดังนั้น เจ้าของที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดจึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่กรณีประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดได้มีข้อสัญญาระบุให้ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าภาษีอากรจากการขายที่ดินตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีที่ ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตามข้อสัญญาดังกล่าวผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจึงมีฐานะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรจากการซื้อที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน นาย ท. จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

เลขตู้: 70/35350

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020