เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9966
วันที่: 1 ตุลาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าตอบแทนการใช้ซอฟท์แวร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(3) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          บริษัท ว. เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยได้จ่ายเงินค่าซอฟท์แวร์ให้แก่บริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เพื่อให้ได้สิทธิในการนำซอฟท์แวร์ไปจำหน่ายต่อบริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินค่าสิทธิให้แก่บริษัทในประเทศออสเตรเลีย จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และในอัตราใด

แนววินิจฉัย

          ค่าซอฟท์แวร์ เป็นค่าตอบแทนในการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมศิลปกรรมหรือวิทยาศาสตร์ เข้าลักษณะเป็นค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3)แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าวไปให้แก่บริษัทซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมี หน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 12 วรรคสาม (ก) ของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

เลขตู้: 70/35351

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020