เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.01)/3172
วันที่: 18 ตุลาคม 2550
เรื่อง: การชดใช้คืนเงินกรณีข้าราชการผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญา
ข้อกฎหมาย: -
ข้อหารือ

          นางสาว ก. ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลังประจำปีการศึกษา 2546 และได้ทำสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) ไว้กับหน่วยงานราชการเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2546 - 2 มิถุนายน 2548 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 นางสาว ก. ได้กลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 4 เดือน 11 วัน ต่อมานางสาว ก. มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงทำให้ระยะเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา นางสาว ก. จะต้องชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่เหลือ อย่างไร

แนววินิจฉัย

          1. ตามข้อ 5 ของสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) กำหนดไว้ว่า "เมื่อผู้ให้สัญญา สำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ให้สัญญาจะกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อไปในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับทุนตามสัญญา


          ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว"


          2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้น เข้าลักษณะเป็น การปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ 5 ซึ่งในสัญญาดังกล่าวผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชดใช้ทุนคืนให้แก่หน่วยงานราชการ โดย วิธีการคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่กรมสรรพากรเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 ก. และ ข.ของสัญญาดังกล่าว

เลขตู้: 70/35396

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020