เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9054
ลงวันที่: 6 กันยายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯุ
ข้อหารือ        บริษัทฯได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศให้เป็นผู้จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำทั้งขายปลีกและขายส่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสาขาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไม่มีโรงงานในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จึงได้ว่าจ้างบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขายเป็นปกติธุระและบริษัทผู้รับจ้างทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขายเป็นปกติธุระให้ทำการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมผ้าที่ใช้ในการผลิตเองซึ่งเป็นผ้าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผ้าที่ใช้ในการผลิต และบริษัทฯ จัดส่งป้ายตรายี่ห้อและกระดุม อันเป็นเครื่องหมาย ทางการค้าของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ประกอบในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบเสื้อผ้า ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีสิทธินำรูปแบบของบริษัทฯไปใช้ในการผลิตขายเป็นการทั่วไปเมื่อผู้รับจ้างทำการผลิตเสร็จแล้วจะจัดส่งให้แก่บริษัทฯกรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นเมื่อบริษัทฯจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย        1.กรณีบริษัทผู้รับจ้างผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระต่อมาได้รับจ้างผลิตสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด โดยใช้วัตถุดิบของบริษัทผู้รับจ้าง มีเพียงป้าย ตรายี่ห้อและกระดุมที่บริษัทฯผู้ว่าจ้างส่งไปใช้ประกอบการผลิตเพื่อแสดงถึงเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯผู้ว่าจ้างเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพกรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
        2.กรณีบริษัทผู้รับจ้างมิได้ผลิตสินค้าขายเป็นปกติธุระแต่รับจ้างผลิตสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้แก่ บริษัทผู้รับจ้างบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0ตามข้อ 8 (2)ของคำสั่งกรมสรรพากร ฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/35271

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020