เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9954
วันที่: 1 ตุลาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้เช่าเรือ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4) มาตรา 70 มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 105)
ข้อหารือ

          กรณีบริษัทฯ ได้ให้บริษัท I ซึ่ง จดทะเบียนในประเทศปานามาเช่าเรือเป็นกรณีบริษัทฯ นำทรัพย์สินในราชอาณาจักร ให้บริษัทต่างประเทศเช่า หากบริษัทฯมีการส่งมอบเรือให้แก่ผู้เช่าในประเทศ และผู้เช่าได้ใช้เรือ ดังกล่าวทำการประมงนอกราชอาณาจักร ย่อมเข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ 2(1) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและมีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องมีหลักฐานแสดงการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ในนามผู้ประกอบการจดทะเบียน เช่น หลักฐานการเปิด L/C (Letter of credit) หลักฐานการจัดทำ T/T (TelexTransfer) หรือ T/P (Term of Payment) เอกสารใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับชำระเงินตาม L/C (Letter of Credit) หรือ Bank statement เอกสารที่ระบุว่านำเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยใช้สมุดคู่ฝากเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก หลักฐานการรับชำระเงินตามบัตรเครดิต การใช้ E - money หรือ E - cash เว้นแต่ กรณี ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่จำต้องมีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวการให้บริการดังกล่าวจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการให้บริการดังกล่าว ไม่มีหลักฐานตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว กรณีจึงไม่เป็นไปตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว การประกอบกิจการดังกล่าวจึงเป็นการประกอบกิจการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และ มาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

          หากบริษัทฯ มีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ (INVOICE)ในนามของบริษัทฯ โดยมี หลักฐานที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้โดยการหักกลบลบหนี้ค่าบริการที่เรียกเก็บตาม INVOICE กับหนี้ที่บริษัทฯ เป็น ลูกหนี้ บริษัทฯ โดยเป็นไปตามมาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทฯ มีหลักฐานการโอนเงินค่าบริการที่เหลือหลังจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ กรณีดังกล่าวถือได้ว่ามีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวแล้ว

เลขตู้: 70/35346

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020