เมนูปิด


          1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว


          2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยกำหนดให้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอาคารได้ดำเนินการปิดอาคารดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานสาขา ไปอยู่จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เมี่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อแจ้งย้ายสถานประกอบการ ของสำนักงานสาขา


          3. บริษัทฯ เข้าใจว่าการแจ้งย้ายสถานประกอบการของสำนักงานสาขามิได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีความผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่


          จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 85/8 ประกอบกับมาตรา 91/21 (3) แห่งประมวลรัษฎากรมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 90 (9) และมาตรา 91/21 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติมาตราใดแห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้อำนาจกรมสรรพากรในการยกเว้นค่าปรับอาญาตามความผิดดังกล่าวได้

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/3472
วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เกินกำหนดเวลา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/8 และมาตรา 91/21(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ท. ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณียื่นคำขอแจ้ง การเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เกินกำหนดเวลาโดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัท ท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานสาขาไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี นั้น กรณีดังกล่าวถือได้ว่า บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสถานประกอบการอันเข้าลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะในสาระสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามมาตรา 85/8 ประกอบกับมาตรา 91/21(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ ย้ายสำนักงานสาขาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 แต่ได้จดทะเบียนแจ้งย้ายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 นับเป็นระยะเวลา 16 วัน นับจากวันย้ายซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลานั้นได้
เลขตู้: 70/35482

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020