เมนูปิด


          บริษัท ก. จึงหารือว่า มูลค่าคงเหลือของอาคารจำนวน 99,881,487.10 บาท จะถือเป็นรายจ่ายทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 ได้ทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆไปเป็นเวลา 10 ปีเศษจนสิ้นมูลค่า หรือต้องปฏิบัติอย่างไรในทางภาษีอากร

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.04)/3314
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า
ข้อกฎหมาย: -
ข้อหารือ
          บริษัท ก. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ข. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2538 มีกำหนดเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่เช่า โดยสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่ติดอยู่ในอาคารทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า เมื่อครบกำหนดการเช่าตามสัญญาหรือเมื่อยกเลิกสัญญา บริษัท ก. ได้คำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของอาคาร โดยใช้วิธีเส้นตรง คิดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าสัญญาเช่าจะระบุอายุการเช่าไว้ 10 ปีก็ตาม เนื่องจากบริษัท ก. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอาคารของบริษัท ก. มีมูลค่า 179,152,351.86 บาท เริ่มหักค่าเสื่อมราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 คิดเป็นมูลค่า 82,019,503.04 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าอาคารมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 99,881,487.10 บาท แต่เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่ติดอยู่ในตัวอาคารทั้งหมดต้องตกเป็นของผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขแห่งสัญญา บริษัท ก. จึงได้บันทึกรายการปรับปรุงโอนมูลค่าคงเหลือของอาคารออกจาก "บัญชีอาคาร" ไปเข้า "บัญชีค่าใช้จ่าย" เมื่อครบกำหนดเวลาเช่า บริษัท ก. ได้รับการต่อสัญญาเช่าอีก 5 ปี ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีสิทธิใช้อาคารประกอบธุรกิจต่อไปตามปกติและมั่นใจว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัท ก. ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ข. และทำการก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินที่เช่า โดยบริษัท ก. ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่ติดอยู่ในตัวอาคารทั้งหมดให้แก่บริษัท ข. เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาหรือเมื่อยกเลิกสัญญา ดังนั้น เมื่อบริษัท ก. โอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่ติดอยู่ในตัวอาคารทั้งหมดให้แก่บริษัท ข. ตาม เงื่อนไขแห่งสัญญา บริษัท ก. มีสิทธินำมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งที่ติดอยู่ในตัวอาคารทั้งหมดที่เหลืออยู่ภายหลังจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ได้
เลขตู้: 70/35428

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020