เมนูปิด


          C เป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศฮอนดูรัส และมิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ประสงค์ที่จะทำการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขายให้แก่ นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดยนักลงทุนผู้ซื้อพันธบัตร จะได้รับดอกเบี้ยที่ C จ่ายเป็นค่าตอบแทน ซึ่ง C จะทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นตัวแทนอิสระของ C ในประเทศไทย ทำหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าวให้แก่ผู้ถือพันธบัตร รวมทั้งกระทำการแทน C ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในนามของ C ด้วย


          บริษัทฯ เข้าใจว่า แม้ C จะมิได้ประกอบกิจการหรือมีสถานประกอบการในประเทศไทยแต่ C สามารถขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ โดย C ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามแบบคำร้องขอของกรมสรรพากร โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานของ TSD เป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ในประเทศไทย และ TSD จะดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยพันธบัตรที่ C จ่ายให้แก่ผู้ถือพันธบัตรในประเทศไทยพร้อมนำภาษีที่หักไว้ส่งให้แก่กรมสรรพากรแทน C


          บริษัทฯ ขอหารือว่า ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่


          2. กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรและยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย TSD ในฐานะตัวแทนของบริษัทต่างประเทศต้องดำเนินการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแทน C ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2545

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11101
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก) และมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ท. จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก C ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท C ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายในประเทศไทย โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
แนววินิจฉัย          1. กรณี C ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกและเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนในพันธบัตรดังกล่าว จะได้รับผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ย เมื่อ C จ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถือพันธบัตร C มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4(2) และ (3) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ.2528 ดังนั้น TSD ซึ่งเป็นตัวแทนจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรให้แก่ผู้ถือตามสัญญาที่ C แต่งตั้ง TSD จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในนามของ C
เลขตู้: 70/35414

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020