เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11067
วันที่: 1 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบที่ผ่านการกะเทาะเปลือกและบรรจุขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ท. ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอุตสาหกรรมโดยรับซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากเกษตรกรทั่วไปในราชอาณาจักร รวมทั้งซื้อจากต่างประเทศและนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นมาผ่านกรรมวิธีกะเทาะเปลือกออกเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ แล้วแบ่งตามขนาดเม็ด บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วรูดซิบเพื่อรักษาสภาพมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่ง และเพื่อความสะดวกในการจัดส่งและเก็บรักษาซึ่งผู้ซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากบริษัทฯ จะต้องนำไปปรุงเพื่อพร้อมรับประทานต่อไป บริษัทฯ จึงหารือว่าการขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบที่ผ่านการกะเทาะเปลือกและบรรจุขายดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่รับซื้อมาผ่านกรรมวิธีกะเทาะเปลือกออกแล้วแบ่งตามขนาดพร้อมทั้งนำไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วรูดซิบ เพื่อรักษาสภาพมิให้เสียหายเป็นการชั่วคราวในระหว่างการขนส่งเข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่รักษาสภาพไว้ เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35410

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020