เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11899
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเช่ารถยนต์นั่งแบบลิสซิ่ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 42)
ข้อหารือ          บริษัท ล. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบธุรกิจขายสินค้ารับจ้างและบริการ บริษัทฯ ได้เช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต มาใช้ในกิจการโดยทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง บริษัทฯ อยากทราบว่าภาษีซื้ออันเกิดจากการเช่ารถยนต์ดังกล่าวสามารถนำมาหักออกจากภาษีขายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          ภาษีซื้อสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งบริษัทฯ เช่ามาตามสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ ผู้เช่าไม่มีสิทธินำภาษีซื้อจากการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) วรรคหนึ่งของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่องการกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 70/35484

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020