เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1115
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเก็บรักษาวัตถุดิบของบริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ก. จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับจ้างเจียระไนอัญมณีสำเร็จรูป โดยรับจ้างเจียระไนพลอยให้กับ บริษัท ข. จำกัด อันเป็นบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ค. เพียงแห่งเดียว โดยบริษัทฯ จะนำเข้าอัญมณีดิบจาก บริษัท ข. และนำมาเก็บพักรักษาไว้ ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อรอคำสั่งจากบริษัท ข. ว่า จะให้ เจียระไนอัญมณีรูปแบบใด หรือ ให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการของบริษัท หรือส่งกลับคืนบริษัท ข. โดยไม่ต้องเจียระไน ซึ่งวิธีการเจียระไนจะเริ่มจากการคัด แยก ล้าง และบรรจุหีบห่อ (ตรวจนับ) และเก็บ รักษาไว้ ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อรอส่งกลับไปยังบริษัท ข. หรือประเทศต่างๆ ตามที่บริษัท ข. แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีดิบ อัญมณีที่ถูกเจียระไน อัญมณีสำเร็จรูปที่ถูกบรรจุหีบห่อ ตามแต่กรณีไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตามชนิด ขนาด และรูปแบบของอัญมณีแต่ละประเภท ซึ่งบริษัท ข. สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนการคิดค่าตอบแทนจากการรับจ้างเจียระไนและการรับจ้างคัดแยกล้างทำความสะอาดและบรรจุหีบห่อนั้น บริษัทฯ ใช้วิธีคำนวรราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม โดยนำต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างรวมทั้งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาอัญมณีของบริษัท ข. ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค่าระบบรักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ค่าเดินทาง เป็นต้น มาบวกด้วยกำไรขั้นต้นที่เหมาะสม การบันทึกบัญชีด้านรายได้บริษัทฯ จะบันทึกค่าแรงซึ่งรวมถึง ค่าเก็บพักรักษาสินค้าคงคลังด้วย การเก็บพักรักษาอัญมณีของบริษัท ข. ไว้ ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ ถือว่า บริษัท ข. มีลูกจ้างหรือ ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย โดยถือว่า บริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัทแม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณฐานรายรับขั้นต่ำจากยอดส่งออกที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาออกซึ่งรวมค่าแรงการเจียระไนแล้ว
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ นำเข้าอัญมณีดิบมาเพื่อเจียระไน หรือคัดแยกล้างบรรจุหีบห่อแล้วเก็บรักษาไว้เพื่อส่งออกไปให้บริษัท ข. หรือส่งไปยังประเทศต่างๆ ตามที่บริษัท ข. ผู้ว่าจ้างสั่งการเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการรับจ้างเจียระไนอัญมณีดิบ และการรับจ้างคัดแยก ล้าง และบรรจุหีบห่อจากบริษัท ข. นั้น บริษัทฯ มิได้เป็น ผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อ อันเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศให้กับบริษัท ข. กรณีจึงถือไม่ได้ว่า บริษัท ข. ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35419

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020