เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้รับโอน กิจการชำระหนี้ค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5521 วันที่ : 3 กันยายน 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5562 วันที่ : 4 กันยายน 2551
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.5566 วันที่ : 4 กันยายน 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการมีลูกจ้างหรือ ผู้ทำการแทนในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5568 วันที่ : 4 กันยายน 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5605 วันที่ : 5 กันยายน 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้ของครูสัญชาติอังกฤษที่เข้ามาสอนในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5670 วันที่ : 9 กันยายน 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5706 วันที่ : 9 กันยายน 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5766 วันที่ : 11 กันยายน 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5819 วันที่ : 12 กันยายน 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5835 วันที่ : 12 กันยายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020