เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยไม่ให้หักกลบลบหนี้ภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.03)/789 วันที่ : 5 มิถุนายน 2551
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา ข้อหารือ สำนักมาตรฐานการกำกับและ ตรวจสอบภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.06)/842 วันที่ : 6 มิถุนายน 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.06)/1129 วันที่ : 4 มิถุนายน 2551
4.
เรื่อง : 6 มิถุนายน 2551
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.06)/พ./1149 วันที่ : 6 มิถุนายน 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่ผู้เอาประกันได้รับคืนระหว่างอายุกรมธรรม์ประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.02)/1165 วันที่ : 10 มิถุนายน 2551
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีขายที่เกิดขึ้นก่อนโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.09)/พ./1196 วันที่ : 12 มิถุนายน 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภท เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน (ข้อหารือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่)
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.02)/1250 วันที่ : 19 มิถุนายน 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของกองทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2847 วันที่ : 2 มิถุนายน 2551
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสิทธิในการประกอบกิจการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2869 วันที่ : 2 มิถุนายน 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2871 วันที่ : 2 มิถุนายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020