เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเนื่องจากการปฏิบัติงานบนสายการบินระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.06)/1263 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2551
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 โดยไม่แนบงบการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.09)/1342 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.10)/1354 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.10)/1485 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการในประเทศไทย และได้ใช้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1449 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3734 วันที่ : 1 กรกฎาคม 2551
7.
เรื่อง : ขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการนำพลุ และดอกไม้ไฟร่วมเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3801 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3824 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3825 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3834 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020