เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/46 วันที่ : 3 มกราคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

เลขที่หนังสือ : กค 0706/47 วันที่ : 3 มกราคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/138 วันที่ : 9 มกราคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./180 วันที่ : 10 มกราคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานที่ให้บริการการเก็บรักษาสินค้าเป็นสาขา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./181 วันที่ : 10 มกราคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระเงินตามสัญญาให้บริการด้านเทคนิค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/207 วันที่ : 10 มกราคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและขายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./258 วันที่ : 15 มกราคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/259 วันที่ : 14 มกราคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของการเดินทางในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/260 วันที่ : 14 มกราคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/261 วันที่ : 14 มกราคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020