เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/687 วันที่ : 8 พฤษภาคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการฝึกอบรม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2072 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งพนักงานไปศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2082 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการหักลดหย่อนทางภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2103 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2229 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกบริการ
เลขที่หนังสือ : กค0702/พ./2235 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักเงินประกันผลงาน (Retention)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2295 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2317 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2323 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีซื้อจากการโอนเงินค่าเสียหายไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2390 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020