เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.06)/1582 วันที่ : 1 สิงหาคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ

เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.10)/พ./1699 วันที่ : 18 สิงหาคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ชำนาญการในหน่วยงาน ของรัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4583 วันที่ : 1 สิงหาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของชาวต่างประเทศที่เข้ามาประกอบอาชีพ อาจารย์ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4585 วันที่ : 1 สิงหาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4597 วันที่ : 4 สิงหาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าเข้าและออกเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4623 วันที่ : 4 สิงหาคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน และ การขายทรัพย์สินในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4625 วันที่ : 4 สิงหาคม 2551
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการโอนสัมปทานปิโตรเลียม ซึ่งไม่อาจกำหนดจำนวนทั้งสิ้นได้แน่นอน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4656 วันที่ : 5 สิงหาคม 2551
9..
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าแป้งข้าวสาลีจากต่างประเทศ และการขายแป้งข้าวสาลีในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4657 วันที่ : 5 สิงหาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4699 วันที่ : 6 สิงหาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020