เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ค่าเช่าแบบลิสซิ่งและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.04)/135 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/330 วันที่ : 3 มีนาคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/331 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./332 วันที่ : 3 มีนาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการรับรู้รายได้และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/340 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/371 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักรายจ่ายเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/372 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/373 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/375 วันที่ : 4 มีนาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./397 วันที่ : 5 มีนาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020