เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6637 วันที่ : 13 ตุลาคม 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีและนำส่งจากค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/6638 วันที่ : 13 ตุลาคม 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6639 วันที่ : 13 ตุลาคม 2551
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6674 วันที่ : 15 ตุลาคม 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประเมินภาษีจากดอกเบี้ยเงินลงทุนของกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6676 วันที่ : 15 ตุลาคม 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสร้างอาคารที่พักอาศัยให้พนักงานเป็นสวัสดิการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6872 วันที่ : 20 ตุลาคม 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างขนส่งสินค้า -พัสดุ แบบเป็นกล่องสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6873 วันที่ : 20 ตุลาคม 2551
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเงินวางประกันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าแม่พิมพ์ไปเครดิตภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7173 วันที่ : 27 ตุลาคม 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการระหว่างสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7175 วันที่ : 27 ตุลาคม 2551
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางการแพทย์ด้านวิเคราะห์เซลส์มะเร็งและการวินิจฉัยโรค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7233 วันที่ : 28 ตุลาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020