เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่การทูต
เลขที่หนังสือ : กค กค 0702(กม.08)/481 วันที่ : 8 เมษายน 2551
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1205 วันที่ : 1 เมษายน 2551
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งโดยใช้รถหัวลาก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1209 วันที่ : 1 เมษายน 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1280 วันที่ : 3 เมษายน 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1283 วันที่ : 3 เมษายน 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1285 วันที่ : 3 เมษายน 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1293 วันที่ : 3 เมษายน 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1299 วันที่ : 3 เมษายน 2551
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ ราย บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1467 วันที่ : 10 เมษายน 2551
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเติมเรือเพื่อส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1468 วันที่ : 10 เมษายน 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020