เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขออนุมัติคืนเงินค่าภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/2339 วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2551
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุโลมให้ใช้ใบกำกับภาษีซื้อที่ระบุชื่อเดิมในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.7642 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายกรณีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำโกลกแห่งที่ 2 ให้แก่บริษัทมาเลเซีย ผ่านรัฐบาลมาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7643 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2551
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7774 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการให้คำปรึกษาผ่านพนักงานในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8041 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8075 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2551
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าจ้างพัฒนาออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8077 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2551
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายข้าวสารกล้องกาบาไรซ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8078 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลเสียหายจากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8080 วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020