เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./36 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2551
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลายกเว้นภาษีเงินได้ไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี

เลขที่หนังสือ : กค 0702/37 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2551
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/128 วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/228 วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2551
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.05)/287 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2551
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/764 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักเงินประกันผลงาน (Retention)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.789 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ้างผลิตชิ้นส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/790 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/852 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/855 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020