เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/855
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342)ฯ
ข้อหารือ          นาย ก. และนาย ส. ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกัน ได้ซื้อที่ดินพร้อมกับบ้านพักอาศัย โดยนาย ก. และนาย ส. ได้ย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 และวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ตามลำดับ ต่อมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 นาย ก. และนาย ส. ได้ทำสัญญาขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าว ให้แก่นาย ภ. และนาง จ. จึงขอทราบว่า การขายที่ดินพร้อมบ้าน ดังกล่าว จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
แนววินิจฉัย          1. กรณีนาย ก. และนาย ส. ได้ซื้อที่ดินและบ้าน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 โดยมิได้มี การแบ่งหรือกำหนดส่วนของการถือกรรมสิทธิ์ว่า ของผู้ใด ตอนใด เป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใดให้ชัดเจน กรณีจึงถือว่า เป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนเท่ากัน ตามมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          2. กรณีนาย ก. และนาย ส. ได้ทำสัญญาขายที่ดินพร้อมบ้านดังกล่าวให้แก่ นาย ภ. และนาง จ. ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342 ) พ.ศ. 2541 และเนื่องจากนาย ก. และ นาย ส. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินและบ้าน จึงเข้าลักษณะเป็นหน่วยภาษีประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) และมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากรในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยภาษีแยก ต่างหากจากบุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร กรณี นาย ก. และนาย ส. มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเหตุ ส่วนตัวของบุคคลในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ไม่อาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล นั้นได้
เลขตู้: 71/35619

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020