เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/228
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดพิมพ์ชื่อผู้ประกอบการในใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          สำนักงาน ก. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ชื่อผู้ประกอบการ "สำนักงาน ก. (สก.) สำนักงานฯ ได้ยื่นคำขอ แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการเป็น "สำนักงาน ก."
          เนื่องจากสำนักงานฯ ได้ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ลูกค้าโดยใช้ชื่อว่า "สำนักงาน ก. (องค์การค้าของ สก.)" ซึ่งเป็นการใช้ชื่อของผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่การเพิ่มคำว่า "(องค์การค้าของ สก.)" ต่อท้าย ชื่อผู้ประกอบการนั้น เป็นไปเพื่อความสะดวกของสำนักงานฯ ในการจัดเก็บเอกสารและควบคุมระบบบัญชีลูกหนี้ภายใน หน่วยงาน สำนักงานฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด จึงขอทราบว่า ใบกำกับภาษีที่ออกโดยใช้ชื่อดังกล่าว ผู้ซื้อสามารถนำไปเครดิตภาษีซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีสำนักงานฯ ไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการในใบกำกับภาษีแต่อย่างใด แต่การเพิ่มคำว่า "(องค์การค้าของ สก.)" ต่อท้ายชื่อผู้ประกอบการในใบกำกับภาษีนั้น เป็นไปเพื่อความสะดวกของสำนักงานฯ ในการจัดเก็บเอกสารและควบคุมระบบ บัญชีลูกหนี้ภายในหน่วยงาน เมื่อใบกำกับภาษีดังกล่าว มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการสำคัญผิดในตัวนิติบุคคล ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการย่อมมีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าว ไปเป็นภาษีซื้อได้
เลขตู้: 71/35658

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020