เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/340
วันที่: 4 มีนาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการรับรู้รายได้และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528ฯ
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ในการรับรู้รายได้ของราคาสินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกไปขาย บริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายได้ตามหลักเกณฑ์สิทธิ์ ณ วันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าลงเรือและผู้รับขนส่งได้ออกใบตราส่งแล้ว แต่การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ส่งออกนั้น บริษัทฯ จะคำนวณเมื่อได้ชำระอากรขาออก หรือกรณีได้รับยกเว้นอากรขาออก หรือไม่ต้องเสียอากรขาออก บริษัทฯ จะคำนวณเมื่อมีการออกใบขนสินค้าขาออก ตามมาตรา 78(4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมิใช่วันเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้เนื่องจากการส่งออก บริษัทฯ จึงหารือว่า บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย          ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้า บริษัทฯ ต้องรับรู้รายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในการส่งออกสินค้าในวันที่ออกใบขนสินค้าขาออก ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิ์ ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2528 และบริษัทฯ ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการชำระอากรขาออก วางหลักประกันขาออก หรือจัดให้มี ผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออก หรือได้รับยกเว้นอากรขาออก ให้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 78(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35664

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020