เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/375
วันที่: 4 มีนาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 และมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนในประเภทกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ และมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รายจ่ายของสำนักงานใหญ่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเกือบทั้งสิ้น สำหรับรายจ่าย ที่สำนักงานสาขาจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กรณีบริษัทฯ สามารถระบุรายจ่ายได้ชัดเจนว่า เป็นรายจ่ายของกิจการประเภทใด บริษัทฯ จะบันทึกเป็นรายจ่าย ของกิจการนั้นๆ ทั้งจำนวน สำหรับรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จะใช้วิธีเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าว โดยพิจารณาตาม ส่วนของรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ
          บริษัทฯ มีรายจ่ายในการขอรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 ซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะ โครงการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ระบุว่า บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ การได้รับ ISO9000 นั้น มีผลต่อ ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงเฉลี่ยรายจ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวตาม ส่วนของรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายของ แต่ละกิจการ
แนววินิจฉัย          หากรายจ่ายในการขอรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 เป็นเงื่อนไขเฉพาะโครงการใน กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ จึงถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ ต้องนำรายจ่าย ดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตาม มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35669

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020