เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/372
วันที่: 4 มีนาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหักรายจ่ายเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)ฯ
ข้อหารือ          บริษัท ฯ ประกอบกิจการรับจ้างทำบัญชี บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวน 6,000 บาท จึงขอทราบว่า บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนสองเท่าของเงินบริจาคดังกล่าว ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่
แนววินิจฉัย          หากเงินบริจาคดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ดังต่อไปนี้
          (1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
          (2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 แห่ง พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 71/35666

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020