เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/1280
วันที่: 3 เมษายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         บริษัท ก. ขอหารือหารือเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ทราบว่า กรณีที่ธนาคาร A (ธนาคารฯ) กำหนดให้บริษัทซึ่งทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร (บริษัทผู้กู้) ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองสินเชื่อของธนาคาร โดยกรมธรรม์ซึ่งผูกเงื่อนไขการชำระ ค่าสินไหมทดแทนบนเหตุแห่งการมรณกรรมของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทผู้กู้ ระบุให้บริษัทผู้กู้ เป็นผู้เอาประกันแต่เพียงผู้เดียว นั้น บริษัทผู้กู้มีสิทธินำเบี้ยประกันมาหักรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิได้ บริษัทฯ ได้ขอหารือ
         1. กรณีบริษัทผู้กู้จ่ายเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ทั้งจำนวน (Single Premium) ให้กับบริษัทฯ บริษัทผู้กู้จะสามารถนำเบี้ยประกันทั้งจำนวนที่จ่ายในคราวเดียว มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
         2. หากบริษัทผู้กู้ไม่สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายให้บริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงทั้งจำนวน มาถือ เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ บริษัทผู้กู้จะสามารถนำเบี้ยประกัน ดังกล่าว มาลงเป็นรายจ่ายได้ในจำนวนเท่าใด
แนววินิจฉัย         กรณีที่บริษัทผู้กู้ชำระค่าเบี้ยประกันครั้งเดียว (Single Premium) และมีผลคุ้มครองไปตลอด อายุสัญญากู้ ค่าเบี้ยประกันดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่มีผลต่อกิจการเกินหนึ่งรอบระยะเวลา บัญชี ดังนั้น บริษัทผู้กู้จะต้องนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายในคราวเดียว มาทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบ ระยะเวลาบัญชีตามระยะเวลาที่เอาประกันตามหลักเกณฑ์สิทธิ์
เลขตู้: 70/35527

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020