เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/1283
วันที่: 3 เมษายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         1. กรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินจากบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลมีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อประกอบการลงบัญชี
         2. กรณีนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 และได้นำส่งภาษีไปแล้ว เมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 ปรากฏว่า ไม่มีภาษีต้องชำระ จะขอคืนภาษี ที่นำส่งไปแล้วได้หรือไม่
แนววินิจฉัย         1. กรณีตาม 1. หากปรากฏหลักฐานที่ระบุชื่อนิติบุคคลผู้ซื้อที่ดินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แทนบุคคลธรรมดาผู้ขาย นิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธินำรายจ่ายเหล่านั้นมาถือ เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ ตาม มาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และหลักฐานที่จะนำมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงินในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ต้องพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับและเป็นการชำระหนี้ที่เกิดจาก การประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี         2. กรณีตาม 2. หากการคำนวณภาษีปรากฏว่า นิติบุคคลมีภาษีที่ชำระไว้เกินก็มีสิทธิที่จะยื่น คำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35769

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020