เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/1285
วันที่: 3 เมษายน 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) มาตรา 42(7) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ อื่นอีก 4 คน และข้อ 33 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ย ประชุม ตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
         1. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 1,200 บาท (ได้รับเมื่อมีการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ ไม่เกิน 8 ครั้งต่อเดือน)
         2. กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 23,000 บาท ค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ ครั้งละ 1,000 บาท (ได้รับเมื่อมีการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้ จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ ไม่เกิน 8 ครั้งต่อเดือน)
         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จึงขอทราบว่าค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย         เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับตามอัตราที่กำหนด ตาม ข้อ 33 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว อาจพิจารณาได้ ดังนี้
         1. กรณีค่าตอบแทนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประจำเป็นรายเดือน ถือเป็น เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่ง ประมวลรัษฎากร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
         2. กรณีค่าเบี้ยประชุม เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นหน่วยงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่บัญญัติให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แม้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีฐานะเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 ก็เพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นแต่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ไม่ได้กำหนดฐานะให้เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กรณีเช่นนี้เบี้ยประชุมกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดได้รับ จึงมิใช่เบี้ยประชุมที่ทางราชการเป็นผู้จ่าย ซึ่งได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวเข้าลักษณะ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้จ่ายเงินได้ มีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35770

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020