เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./1205
วันที่: 1 เมษายน 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         สำนักพิมพ์ฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภ.พ.01 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 ระบุประเภทของ การประกอบกิจการ คือ ให้บริการรับจ้างสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2550 สำนักพิมพ์ฯ ได้เพิ่มธุรกิจ ศูนย์หนังสือ การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประเภท ข ค ง และ ง พิเศษ โดยการรับสมัครพร้อมจัดส่ง ให้แก่สมาชิก ถือเป็นการขายหนังสือ ได้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และนำส่งภาษีมาโดยตลอด ศูนย์หนังสือได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 หนังสือราชกิจจาฯ ประเภท ก กลุ่มงานราชกิจจาฯ เป็นผู้ว่าจ้างให้สำนักพิมพ์ฯ พิมพ์ให้และเป็นผู้รับสมัครสมาชิกและจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิก โดยไม่เก็บภาษี มูลค่าเพิ่มจากสมาชิก สำนักพิมพ์ เป็นผู้ดำเนินการแทนในปีงบประมาณ 2550 สำนักพิมพ์ฯ จัดเก็บค่าพิมพ์ หนังสือราชกิจจาฯ ประเภท ก และภาษีมูลค่าเพิ่มจากกลุ่มงานราชกิจจาฯ สำนักพิมพ์ฯ ขอหารือว่า
         1. การรับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจาฯ ประเภท ข ค ง และ ง พิเศษ สำนักพิมพ์ฯ ได้ดำเนิน การรับสมัครและพิมพ์หนังสือจัดส่งให้แก่สมาชิก และขายหนังสือที่ศูนย์หนังสือ การประกอบกิจการดังกล่าว จะได้รับยกเว้นตามมาตรา 81 (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
         2. ตามข้อ 1 ถ้าเข้าข้อยกเว้น เท่ากับสำนักพิมพ์ประกอบธุรกิจทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รายได้ประเภทที่ไม่ต้องเสียไม่สามารถระบุภาษีซื้อได้อย่างชัดเจน และ รายได้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (พิมพ์หนังสือ) มากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม ไม่ต้องเฉลี่ย ภาษีซื้อตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่
         3. หากรายได้ของสำนักพิมพ์ฯ ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในปีที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละ 10 ปัจจุบันรายได้ประเภทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าร้อยละ 10 ต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อ สำนักพิมพ์ฯ สามารถปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภทได้ตาม ข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย         1. ตามข้อ 1 การประกอบกิจการขายหนังสือราชกิจจาประเภท ข ค ง และ ง พิเศษ เข้าลักษณะ เป็นการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน และกรณีศูนย์ฯ ขายหนังสือ หากประเภทของสินค้าที่ ศูนย์ฯ ขาย ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
         2. ตามข้อ 2 และข้อ 3 กรณีสำนักพิมพ์ฯ มีรายได้จากกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อรายได้ของสำนักพิมพ์ฯ ในปีที่ผ่านมาสำหรับกิจการประเภท ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด สำนักพิมพ์ฯ จะ เลือกใช้สิทธินำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขายได้ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 หากปัจจุบันรายได้จากกิจการ ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด สำนักพิมพ์ฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาจากกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 71/35765

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020