เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./1468
วันที่: 10 เมษายน 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเติมเรือเพื่อส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         กรณีที่บริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันในประเทศ ซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ขนส่ง สินค้าทางเรือระหว่างประเทศ บริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันจะมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย         กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนในประเทศไทย ขายน้ำมันให้กับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ นั้น หากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และได้ขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการ ขนส่งระหว่างประเทศโดยทางเรือ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ จึงไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อน้ำมันดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมที่จะให้ เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
         1. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต จากผู้ประกอบการจดทะเบียน
         2. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด อัตราภาษีสรรพสามิต จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
         3. หลักฐานของกรมศุลกากรที่แสดงว่าผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าได้จัดทำใบอนุญาตนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเรือ หรือหลักฐานที่แสดงว่ากรมศุลกากรอนุญาตให้นำน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าวลงเรือ
         4. หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการชำระราคาค่าสินค้าตามใบกำกับสินค้า (Invoice) ในนามของผู้ประกอบการ จดทะเบียน เช่น หลักฐานการเปิด L/C (Letter of Credit) หรือหลักฐานการจัดทำ T/T (Telex Transfer) หรือ T/P (Term of Payment) หรือเอกสารที่ระบุว่านำเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ Bank Statement เป็นต้น
เลขตู้: 71/35782

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020