เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/2082
วันที่: 2 พฤษภาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งพนักงานไปศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ข้อกฎหมาย: ประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้ความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้จัดการ และ หัวหน้างานของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างที่เป็นชาวต่างประเทศ และบริษัท ต่างประเทศที่ทำการติดต่อการค้ากับบริษัทฯ เพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ส่งพนักงานไปศึกษาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษแก่พนักงาน และจะส่งพนักงานไปทดสอบวัดระดับความรู้ เพื่อวัดประสิทธิผลภายหลัง จากจบการศึกษาแล้ว โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาอังกฤษให้ จึงขอทราบว่า
         1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ทางข้อสอบ TOEIC ที่บริษัทฯ ออกให้ จะถือเป็นรายจ่ายตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ใช่หรือไม่
         2. เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายตาม 1. ให้กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว ในปี 2550 แต่พนักงานยังอบรมไม่แล้วเสร็จนั้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ ระยะเวลาบัญชีปี 2550 ใช่หรือไม่ (บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ทุกปี)
แนววินิจฉัย         1. กรณีตาม 1. หากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้ให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมแก่ พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งประเภทของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ เข้าลักษณะตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือ สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
         2. กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว ในปี 2550 แต่พนักงานยังอบรมไม่แล้วเสร็จนั้น บริษัทฯ ย่อมมีสิทธินำรายจ่ายดังกล่าว มาถือเป็น รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2550 ได้ ตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/35830

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020