เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/2103
วันที่: 2 พฤษภาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการหักลดหย่อนทางภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ         มูลนิธิฯ มิได้แสวงหาผลกำไรและได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ได้มีการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการศึกษาที่พอเพียง และพัฒนาชุมชนให้เจริญขึ้น เพื่อการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด มูลนิธิฯ มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนหนังสือ ได้รับการเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัย และได้รับการพัฒนาอื่นที่เหมาะสมตามวัย และเพื่อช่วยให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่โครงการของมูลนิธิฯ รวมกลุ่มกันจัดทำผลผลิตออกจำหน่าย เป็นการเสริมรายได้เพื่อการยังชีพ แต่ในการดำเนินการนั้น บางชุมชนขาดความรู้เรื่องการตลาดและหาตลาดผู้ซื้อยาก มูลนิธิฯ จึงคิดเป็น สื่อกลางในการช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน (คล้าย OTOP) มูลนิธิฯ จึงขอทราบว่า ผู้ที่อุดหนุนซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการของมูลนิธิฯ โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวสามารถนำไปเป็นหลักฐานหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย         การหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเป็นการบริจาคเงินเท่านั้น ผู้ที่อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการของมูลนิธิฯ โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางมูลนิธิฯ จึงไม่ใช่เป็นการ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ใบเสร็จรับเงินซึ่งมูลนิธิฯ ออกให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ จึงไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐาน หักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
เลขตู้: 71/35831

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020