เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/2295
วันที่: 14 พฤษภาคม 2551
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะใช้แล้ว
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
ข้อหารือ         บริษัท น. ประกอบกิจการ ให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ในการทำสัญญาให้เช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอทราบว่า บริษัทฯ จะเสียค่าอากรแสตมป์โดยวิธีการชำระเป็นตัวเงิน (แบบ อ.ส. 4 ข.) แทนการปิดอากร แสตมป์ลงบนตราสารหรือบนสัญญาเช่าซื้อได้หรือไม่
แนววินิจฉัย         กรณีการให้ เช่าซื้อยานพาหนะที่ใช้แล้ว สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะนั้น ไม่อยู่ในบังคับตามข้อ 3(2)(ก) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากร เป็นตัวเงินแทน การปิดแสตมป์อากรสำหรับ ตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้น บริษัทฯ จะนำอากรแสตมป์ปิดทับลงบนตราสารหรือจะนำตราสารไปชำระอากรเป็นตัวเงิน (แบบ อ.ส. 4 ) ก็ย่อมทำได้
เลขตู้: 71/35843

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020