เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.10)/1354
วันที่: 8 กรกฎาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าเกี่ยวกับพลาสติก เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยา และเคมีเกษตร บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มี ผลกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบาย ที่จะนำเงินไปขยายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงดังนั้น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ในกรณีนี้ จึงถือเป็นรายจ่ายโดยตรงเพื่อกิจการของบริษัทฯ
แนววินิจฉัย          หากบริษัทฯ ได้นำผลกำไรไปขยายการลงทุนจริง และได้กู้ยืมเงินมาเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใน การจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรา 1201 และ 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดอกเบี้ย ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ เพื่อหากำไรโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/36000

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020