เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/4597
วันที่: 4 สิงหาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460)
ข้อหารือ          บริษัท น. จำกัด (บริษัทฯ) ประกอบกิจการผลิตน้ำมันและกากถั่วเหลือง เป็นบริษัท ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักรตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตน้ำมันและกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติแผนในปี 2551 มีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้ นำเข้าเครื่องจักรมูลค่า 10 ล้านบาท เพื่อผลิตสินค้าในโครงการดังกล่าว และได้ชำระเงิน ค่าเครื่องจักรให้แก่ผู้ขายในปี 2551 บริษัทฯ ขอทราบว่า การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ใน กิจการของบริษัทฯ นั้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติตาม มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ แต่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการประกอบกิจการผลิตน้ำมันและกากถั่วเหลือง บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปี 2551 มีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท หาก โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติแผนโครงการจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินได้ไปเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่ง ทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของเงินได้ที่ได้จ่ายไปนั้น ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
เลขตู้: 71/36057

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020