เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/4583
วันที่: 1 สิงหาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ชำนาญการในหน่วยงาน ของรัฐ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          นาย ก. เป็นที่ปรึกษาฯ ในตำแหน่งผู้ชำนาญการตามคำสั่งสำนักงานฯ โดยได้รับ ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 40,000 บาท นาย ก. จะเข้าสำนักงานฯ สัปดาห์ละ 2 วัน ไม่ต้องเซ็นชื่อและลงเวลาปฏิบัติการ ไม่มีสิทธิลาป่วย ลากิจ หรือลาพักผ่อน ไม่มีสวัสดิการ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใดๆ นาย ก. จะรับงานจากสำนักงานฯ กลับมาทำที่บ้าน และ ต้องไปศาลกับพนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจให้แก้ต่างคดีที่องค์กรถูกฟ้อง ต้องทำคำชี้แจง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตลอดจนต้องยกร่างรายงานและงานอื่นๆ เป็นพิเศษ อีกหลายประการ นาย ก. จึงขอทราบว่า เงินค่าตอบแทนของผู้ทรงความรู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับว่าจ้างหรือรับการแต่ตั้งจากหน่วยงานราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ เป็นเงินได้ พึงประเมินประเภทใด และต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างใด ่
แนววินิจฉัย          นาย ก. เป็นผู้ชำนาญการประจำสำนักงานฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งนาย ก. ไม่ได้ไปนั่งประจำ ณ สำนักงานฯ แต่ไปรับงานมาทำที่บ้าน เมื่องานเสร็จก็นำไปส่ง รวมทั้ง ต้องไปทำหน้าที่ประสานงานกับพนักงานอัยการ โดยได้ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 40,000 บาท เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 71/36052

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020