เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702(กม.10)/พ./1699
วันที่: 18 สิงหาคม 2551
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          1. บริษัท ส. ประกอบธุรกิจซื้อขายพืชผลทางการเกษตร กากถั่วเหลือง รำข้าวสาลี ภายในประเทศ ส่งออกมันสำปะหลังเส้นและข้าวโพด และรับจ้างงานให้บริการทางด้านธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 โดยมีรายได้ทั้งประเภทที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          2. ปีภาษี 2548 บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 เฉลี่ยภาษีซื้อโดยประมาณการรายได้ ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราส่วน 38.43/61.57 และเมื่อสิ้นปีปรากฏว่าสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของทั้ง 2 ประเภท มีอัตรา ส่วน 17.43/82.57 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงและยื่นแบบ ภ.พ.30.2 ชำระภาษีเพิ่มเติมจำนวน 9,191.59 บาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
          3. ปีภาษี 2549 บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 เฉลี่ยภาษีซื้อโดยประมาณการรายได้ทั้ง 2 ประเภท ตามสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของปี 2548 และเมื่อสิ้นปี 2549 ปรากฏว่าสัดส่วน รายได้ที่เกิดขึ้นจริงของทั้ง 2 ประเภท มีอัตราส่วน 80.58/19.42 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการ เฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่แท้จริงของปี 2549 และยื่นแบบ ภ.พ.30.2 ขอคืนภาษีจำนวน 31,375.23 บาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550
          บริษัทฯ มีความเข้าใจว่าวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อจะต้องทำการปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการ คำนวณการปรับปรุงภาษีซื้อ และไม่ต้องยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปีอีก บริษัทฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ โดยขอเลือกวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วน ของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยบริษัทฯ ประสงค์ไม่ขอคืนภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30.2 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 เป็นเงินจำนวน 31,375.23 บาท
แนววินิจฉัย          บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ประกอบกิจการมี รายได้ทั้งประเภทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก บริษัทฯ ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอคืนภาษีและเกี่ยวกับวิธีการเฉลี่ย ภาษีซื้อ โดยได้ทำการปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริง ของทุกปี บริษัทฯ จึงจะขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ โดยขอเลือกวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตาม ส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ประกอบกับบริษัทฯ แจ้งว่า ไม่ประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 จำนวน 31,375.23 บาท เนื่องจากเพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณปรับปรุงภาษีซื้อ และไม่ต้องยื่นแบบ ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตั้งแต่ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 71/36103

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020