เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/7233
วันที่:28 ตุลาคม 2551
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางการแพทย์ด้านวิเคราะห์เซลส์มะเร็งและการวินิจฉัยโรค
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ด้านวิเคราะห์เซลส์มะเร็งและการวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างเซลส์วิทยาและชิ้นเนื้อที่ผ่าตัด โดยคณะแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากแพทยสภา โรงพยาบาลในประเทศ C ได้ใช้บริการดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยแพทย์เจ้าของไข้ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในประเทศ C จะเป็นผู้ส่งตัวอย่างเซลส์วิทยาและชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดมาให้ บริษัทฯ ทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการวินิจฉัยโรคส่งกลับไปที่โรงพยาบาลในประเทศ Cบริษัทฯ จะส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินไปเรียกเก็บเงินที่ประเทศ C พร้อมรายงานผลการวินิจฉัยโรค บริษัทฯ ได้ขอทราบว่า


          1. กรณีที่บริษัทฯ ให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวแก่แพทย์เจ้าของคนไข้ในโรงพยาบาล ในประเทศ C บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่


          2. กรณีโรงพยาบาลในประเทศ C ส่งเงินค่าบริการให้บริษัทฯ และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริษัทฯ สามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาหักออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียตามการคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) และภาษีเงินได้สิ้นปี (ภ.ง.ด.50) ได้หรือไม่

แนววินิจฉัย          1. หากบริษัทฯ เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการวินิจฉัยโรคดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร


          2. การที่บริษัทฯ ถูกโรงพยาบาลในประเทศ C หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินค่าบริการ ตามกฎหมายของประเทศ C ไว้ นั้น เนื่องจากค่าบริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศ C บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศ C ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม C เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ฉะนั้น หากโรงพยาบาลในประเทศ C ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินค่าบริการที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ ไว้ จึงเป็นการหักไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องหัก บริษัทฯ จึงต้องขอคืนภาษีที่หักไว้ผิดจากประเทศ C ต่อไป

เลขตู้: 71/36203

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020